အလှူငွေထည့်၀င်နိုင်ပါသည်

Name of Account Holders

1. DR. THEIN TUN, 2. DR. KHIN MAUNG LWIN, 3. DR. HTAY OO

Bank Name : AGD Bank
Branch : MANDALAYMINI-2 (Phone No. 02-67145)
Name of Account : DR. THEIN TUN
Account Number : 3391220000512

ဆောင်ရွက်ချက်

လာမည့်အစီအစဉ်

အလှူရှင်များ

နောက်ဆုံးသတင်း