အလှူငွေထည့်၀င်နိုင်ပါသည်

Bank Name : AGD Bank
Branch : MANDALAY MINI-2 (Phone No. 02-67145)
Name of Account : UNIVERSITY OF MEDICINE, MANDALAY ALUMNI ASSOCIATION (UMMAA)
Account Number : 3350101000286014

လာမည့်အစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်ချက်

နောက်ဆုံးသတင်း